Vpis

Volilna pravila 2022

Spletni medijski portal ovtar24.si bo spremljal pred­vo­lil­na do­ga­ja­nja v skla­du s svo­jo program­sko us­me­ri­tvi­jo, neod­vi­sno ured­niš­ko po­li­ti­ko in po pro­fe­sio­nal­nih no­vi­nar­skih na­če­lih.

Volilna pravila spletnega medijskega portala ovtar24.si

Da bi ob­ve­sti­li bral­ce o vo­lil­nih de­jav­no­stih, bomo o tem po­ro­ča­li v no­vi­nar­skih za­pi­sih. Os­nov­no vo­di­lo pri po­ro­ča­nju bo do­bro pred­sta­vi­ti po­mem­bne in­for­ma­ci­je za lo­kal­ne pre­bi­val­ce in skupno­sti, si­cer pa bo na­še vo­di­lo med vo­lil­no kam­pa­njo ne­pri­stran­sko in trž­no ob­na­ša­nje me­di­ja. V ča­su do vo­li­tev bomo ena­ko­prav­no obrav­na­vali de­jav­nosti vseh kan­di­da­tov in list. Pri­ča­ku­je­mo, da bomo o do­god­kih pi­sno ob­veš­če­ni naj­manj pet dni pred do­god­kom. Naši no­vi­nar­ji bodo o njih po­ro­ča­li po svo­ji pre­so­ji. V ča­su vo­lil­ne kam­pa­nje ured­niš­tvo ne bo ob­jav­lja­lo na to temo na­rav­na­nih pi­sem bral­cev in dru­gih nenovi­nar­skih spo­ro­čil.

Pra­vi­la za og­la­še­va­nje v ča­su vo­lil­ne kam­pa­njena spletnega medijskega portala ovtar24.si

Na spletnem medijskem portalu ovtar24.si lah­ko kan­di­da­ti, pred­la­ga­te­lji kan­di­da­tov, po­li­tič­ne stran­ke ali dru­gi or­ga­ni­za­tor­ji vo­lil­ne kam­pa­nje pro­ti us­trez­ne­mu pla­či­lu, po veljavnem ceniku, ob­jav­lja­jo po­li­tič­na vo­lil­na pro­pa­gand­na spo­ro­či­la za pred­sta­vi­tev kan­di­da­tov, po­li­tič­nih strank in nji­ho­vih pro­gra­mov. Vo­lil­na pro­pa­gand­na spo­ro­či­la plaču­­je­jo na­roč­ni­ki po ve­ljav­nem ce­ni­ku og­la­snih spo­ro­čil v pred­pla­či­lu. Poob­laš­če­na og­la­še­val­ska agen­ci­ja ne more uve­ljav­lja­ti po­god­be­nih po­pu­stov. Spletni medijski portal ovtar24.si bo ob­jav­ljal og­la­se sklad­no z Za­ko­nom o vo­lil­ni kam­pa­nji samo z na­ved­bo na­ročnika. Za vse­bi­no og­la­sov je od­go­vo­ren na­roč­nik.

Ta pra­vi­la ve­lja­jo za državnozborske volitve 2022 (24. april 2022), za volitve predsednice oziroma predsednika republike (23. oktober 2022) in za redne volitve v občinske svete in redne volitve županov (prvi krog 20. november 2022 in drugi krog 4. december 2022). Uporabljajo se od 24. marca 2022 dalje.

Lenart, 2. marca 2022

Zmagoslav Šalamun, dipl. inž. med. kom. (UN)
odgovorni urednik spletnega medijskega portala ovtar24.si

 CENIK OGLAŠEVANJA NA OVTAR24.SI

Pin It

Spletne pasice

Pozicija spletne pasice Dimenzija (px)  Št. dni  Cena brez DDV
PASICA - ZGORAJ 800 x 90  7  210 €
PASICA 1 - SREDINA 775 x 120  7 190 €
PASICA 2 - SREDINA 775 x 120  7  170 €
PASICA - SPODAJ DESNO  468 x 60 7  90 €
PASICA VELIKA - SPODAJ 1398 x 150  7  150 €
KOCKA - DESNO 300 x 300 7 100 €
PRAVOKOTNIK - DESNO 300 x 250  7  90 €
KOCKA - LEVO 215 x 215  7  80 €
PRAVOKOTNIK - DESNO 215 x 120 7 70 €

Oglas z vsebino

 Opis  Št. dni  Cena brez DDV
PR članek  7  150 €
PR članek 14  220 €
PR članek (priprava in objava) za 7 dni  180 €
PR članek + objava na Facebooku 14  250 €
Anketno vprašanje 14  80 €
Napovednik dogodkov 7 40 €
     

Pop up okna

Pozicija pop up okna Dimenzija (px)  Št. dni  Cena brez DDV
SPODNJA PASICA NA VSTOPNI STRANI 1980 x 50  7   400 €
ZGORNJA PASICA NAD ČLANKOM 1980 x 50  7  200 €
 POP UP FOTOGRAFIJA V SREDINI - NASLOVNA  700 x 525 7 550 €
POP UP FOTOGRAFIJA V SREDINI - DOLOČENA POVEZAVA  700 x 525  7  300 €
POP UP CELA STRAN - NASLOVNA / 7 650 €
POP UP CELA STRAN - DOLOČENA POVEZAVA /  7  500 €
OKVIRČEK DESNO PRI POSAMEZNEM ČLANKU 355 x 155  7  70 €
       

Menjava ozadja

Opis
Položaj  Št. dni  Cena brez DDV
OZADJE PORTALA - NA VSEH STRANEH      levo in desno od vsebine  7  700 €

Socialna omrežja - Predstavite se našim prijateljem in sledilcem

 Opis  Terminski zakup  Cena brez DDV
Nagradna igra na Facebook strani 1 x 90 €
Napovednik dogodkov 1 x  40 €


Pri naročilu za daljše časovno obdobje ali paketno naročilo priznamo dodatni popust.

Cenik v pdf obliki - KLIKNI!


Ste za?

Veseli bomo vašega klica ali obiska v naši pisarni: Telefon: 031 540 261 E-pošta: nina@ovtar24.si Naslov: Kreativna PiKA, d.o.o., Jurovska cesta 21, 2230 Lenart v Slov. goricah

Cenik velja od 1. novembra 2021
K navedenim cenam je potrebno prišteti predpisani DDV!