Kraigherjeva ulica 4a, 2230 Lenart v Slov. goricah 08 200 44 53 urednik@ovtar24.si

Pravila uporabe portala Ovtar24.si

Uporaba portala
Uporabnik se zavezuje, da pri uporabi spletnega portala Ovtar24.si (v nadaljevanju Portal) ne bo uporabljal besed ali besednih zvez ali objavljal vsebin, ki bi bile žaljive, bi lahko škodovale časti ali dobremu imenu, ali ki bi pozivale h kakršnikoli obliki sovraštva, razdora ali nestrpnosti, ali ki bi spodbujale k drugi neenakopravnosti, ali bi predstavljale grožnjo.
Uporabnik se prav tako zavezuje, da ne bo Portala uporabljal v nasprotju z zakonodajo Republike Slovenije in da na Portalu ne bo objavljal propagandnih in oglaševalskih vsebin.
Uporabnik se prav tako zavezuje, da pri uporabi Portala ne bo pridobival, zbiral in/ali shranjeval osebnih podatkov drugih uporabnikov. Prav tako se zavezuje, da ne bo vznemirjal ali motil drugih uporabnikov pri njihovi uporabi Portala.
Kreativna Pika d.o.o. si pridržuje pravico do blokiranja uporabniških imen uporabnikov, ki žalijo, javno spodbujajo sovraštvo, razdor ali nestrpnost, so prekomerno obsceni, oglašujejo, ali pri uporabi Portala na kakršenkoli način kršijo zakonodajo Republike Slovenije ali huje kršijo te splošne pogoje uporabe.
V primeru kršitve teh splošnih pogojev uporabe ali veljavne zakonodaje, se lahko Kreativna Pika odloči za eno ali več sankcij zoper uporabnika. Sankcij za uporabnike je več vrst: opozorilo, začasna prepoved objavljanja, trajna prepoved objavljanja in blokiranje uporabniškega imena. Kreativna Pika d.o.o. lahko uporabnika tudi naznani pristojnim organom. Kreativna Pika d.o.o. se lahko v primeru kršitve teh splošnih pogojev uporabe po lastni presoji in po prostem preudarku sama odloči glede vrste sankcije. Kreativna Pika d.o.o. svoje odločitve ni dolžna pojasnjevati.
Uporabnik lahko registracijo na Portalu in prijavo izvede le za samega sebe. Uporabnik se zavezuje, da bo ob registraciji posredoval prave podatke in da ne bo opravil registracije ali prijave v imenu tretje osebe, brez njenega izrecnega pooblastila.
Uporabnik je dolžan sam zagotoviti primerno tehnično opremljenost za nemoteno uporabo vsebin in storitev dostopnih na Portalu. Ob tem se obvezuje, da ne bo posegal v delovanje sistema ali škodoval delovnemu procesu (tako tehnično kot vsebinsko). Uporabnik je dolžan varovati svoje uporabniško ime in geslo. Geslo mora biti tako, da kar se da onemogoča, da bi ga lahko tretja oseba uganila, občasno pa ga je potrebno tudi zamenjati. Za zlorabe, ki nastanejo zaradi zlorabe ali malomarne rabe uporabnikovega uporabniškega imena in gesla, je odgovoren uporabnik.
V primeru sporov bo Kreativna Pika d.o.o. vse potrebne podatke posredovala organom pregona ali sodišču.
S sprejemom teh splošnih pogojev se uporabnik strinja, da ima Kreativna Pika d.o.o. pravico do urejanja, zaklepanja ali brisanja vsebin, za katere meni, da so neprimerne.
Uporabnik se zaveda, da bodo njegove trditve in komentarji na spletni strani predmet kritike in komentarjev drugih uporabnikov, zato se odpoveduje zahtevkom zoper druge uporabnike in zoper Kreativno Piko d.o.o., med drugim vključno z nepremoženjsko škodo (na primer za duševne bolečine). Uporabnik se prav tako odpoveduje morebitnim zahtevkom zoper druge uporabnike in zoper Kreativno Piko d.o.o., iz naslova razžalitve.

Omejitev odgovornosti
Kreativna Pika d.o.o. ne jamči za točnost, natančnost ali izčrpnost podatkov navedenih na Portalu in zato nikakor ne odgovarja za kakršnokoli netočnost, nenatančnost ali opustitev pri podatkih, ki so na voljo na Portalu in za kakršnokoli morebitno škodo.
Do največje mere, ki jo dopušča zakon, je Portal z vsemi svojimi vsebinami in storitvami ponujen „kot je” brez kakršnihkoli jamstev, izrecnih ali domnevanih, med drugim glede točnosti, natančnosti, izčrpnosti podatkov. Uporabnik se tako strinja, da prevzema popolnoma vsa tveganja v zvezi z uporabo Portala. Kreativna Pika d.o.o. si pridržuje pravico kadarkoli prenehati z zagotavljanjem katerihkoli ali vseh vsebin in/ali storitev dostopnih na Portalu, prav tako si Kreativna Pika d.o.o. pridržuje pravico, da ne bo zagotavljala vzdrževanja storitev in/ali vsebin. Kreativna Pika d.o.o. ne jamči, da ne bo prekinitev delovanja in ne zagotavlja nepretrgane dostopnosti do vsebin in storitev na Portalu. Uporabnik je tako seznanjen in sprejema, da je lahko dostop do katerekoli vsebine in/ali storitev na Portalu kadarkoli prekinjen ali onemogočen in da je v zvezi s tem izključena kakršnakoli odgovornost Kreativne Pike d.o.o.
Kreativna Pika d.o.o. prav tako odklanja odgovornost za kakršnokoli vsebino tretjih oseb, do katere lahko uporabniki dostopajo prek Portala. V primeru, če uporabnik na Portalu opazi neprimerno vsebino, v nasprotju s temi splošnimi pogoji, je dolžan to sporočiti družbi Kreativna Pika d.o.o.
Pred odločitvijo za udeležbo na prireditvah, ki jih objavljamo na portalu, preverite točnost podatkov pri navedenih kontaktnih osebah. Zaradi vremenskih ali ostalih okoliščin lahko pride do odpovedi ali spremembe datuma prireditev.
Kreativna Pika d.o.o. ne prevzema nikakršne odgovornosti za mnenja in stališča tretjih oseb, izražena na Portalu. Uporabniki s svojimi zapisi ne izražajo mnenj ali stališč uredništva ali z uredništvom povezanih fizičnih ali pravnih oseb.

Pravice intelektualne lastnine
Portal je bil ustvarjen za družbo Kreativna Pika d.o.o. Portal in vsak element, ki ga sestavlja, tako vsebina (med drugim tudi logotipi, fotografije, slike, sklice, ilustracije, besedila, glasbena dela, avdiovizualna dela) kot storitve, objavljene na Portalu, so last Kreativne Pike d.o.o. in so predmet pravic intelektualne lastnine. Družba Kreativna Pika d.o.o. je izključni imetnik pravic intelektualne lastnine v zvezi z vsebino in storitvami in zgolj družba Kreativna Pika d.o.o. je upravičena uporabljati navedene pravice intelektualne lastnine, pri čemer ima uporabnik zgolj pravico dostopanja do spletnega Portala. Z dostopom do Portala se uporabniku dovoli, da lahko omejeno, neizključno in le za zasebne namene uporablja vsebino Portala pod pogoji iz teh splošnih pogojev uporabe. Uporabnik ima tako zgolj pravico do prikazovanja vsebine in uporabe storitev Portala zgolj na enem računalniku sočasno. Reproduciranje elementov na Portalu je dovoljeno zgolj v omejenem obsegu, če bi se to izkazalo za tehnično potrebno za prikazovanje vsebine in uporabo storitev dostopnih na Portalu. Vsako drugo reproduciranje ali druga uporaba kateregakoli elementa na Portalu ali za katerikoli drug namen, vključno z komercialno uporabo, ali za tretje osebe je prepovedano brez vnaprejšnjega pisnega soglasja Kreativna Pika d.o.o.

Posredovane vsebine
Uporabnik, ki družbi Kreativna Pika d.o.o. v objavo posreduje avtorska dela (na primer fotografije, slike, ilustracije, besedila, posnetke, druga glasbena dela, druga avdiovizualna dela) ali predmete sorodnih pravic ali njihove primerke izrecno zagotavlja, da gre za njegova lastna in izvirna avtorska dela in da je imetnik vseh avtorskih in sorodnih pravic na navedenih avtorskih delih, predmetih sorodnih pravic in primerkih ter da ni kakršnihkoli pravnih ali dejanskih ovir za prenos materialnih avtorskih in sorodnih pravic na navedenih avtorskih delih, predmetih sorodnih pravic in primerkih na Kreativno Piko d.o.o. Uporabnik prav tako zagotavlja, da s posredovanjem navedenih avtorskih del, predmetov sorodnih pravic in/ali primerkov in njihovo uporabo s strani Kreativne Pike niso kršene kakršnekoli pravice intelektualne lastnine ali veljavni predpisi.
Uporabnik, ki Kreativni Piki d.o.o. posreduje vsebine, se strinja, da s tem, ko vsebine posreduje na Kreativno Piko d.o.o. prenaša vse svoje materialne avtorske in sorodne pravice, med drugim vključno z vsakršno pravico uporabe v telesni obliki (reproduciranje), uporabe v netelesni obliki (javno izvajanje, javno prenašanje, javno predvajanje s fonogrami in videogrami, javno prikazovanje, radiodifuzno oddajanje, radiodifuzna retransmisija, radiodifuzno oddajanje, dajanje na voljo javnosti), uporabe v spremenjeni obliki (predelava, avdiovizualna predelava), uporabe primerkov avtorskega dela (distribuiranje, dajanje v najem), pravicami izvajalcev, pravicami proizvajalcev fonogramov, pravicami filmskih producentov in drugimi pravicami. Kreativna Pika d.o.o. ima tako med drugim pravico navedena avtorska dela, predmete sorodnih pravic, primerke uporabljati in dati na voljo javnosti in priobčiti javnosti v vseh oblikah, tako elektronskih kot tiskanih. Uporabnik na avtorskih delih, predmetih sorodnih pravic in primerkih prenaša materialne avtorske in sorodne pravice v celoti, geografsko in časovno neomejeno, kar vključuje med drugim tudi pravico objave na vseh nosilcih vsebin in za kakršenkoli namen, izključno na Kreativni Piki d.o.o. Vse pravice uporabnik prenaša neodplačno. Uporabnik obdrži na delu moralne avtorske in sorodne pravice. Pri tem uporabnik določa, da ni potrebno, da se pri objavi dela navede njegovo avtorstvo oziroma imetništvo sorodnih pravic.

Uporabnik prav tako zagotavlja, da lahko Kreativna Pika d.o.o. navedena posredovana avtorska dela, predmete sorodnih pravic in primerke prosto uporablja in materialne avtorske in sorodne pravice po lastni presoji prenaša naprej. Kreativna Pika d.o.o. ni odgovorna za morebitno nadaljnje razpolaganje tretjih oseb z vsebinami.

S sprejemom teh splošnih pogojev uporabe uporabnik, ki družbi Kreativna Pika d.o.o. posreduje avtorska dela ali predmete sorodnih pravic ali primerke, dovoljuje družbi Kreativna Pika d.o.o. med drugim tudi izrecno:

  • Javno priobčitev vseh posredovanih vsebin v vseh medijih in portalih družbe Kreativna Pika d.o.o. (na spletni strani, družbenih omrežjih, mobilnem in spletnem portalu, v SMS sporočilih in MMS sporočilih), ali s pomočjo drugih nosilcev vsebin, predvsem pa neomejeno dajanje na voljo javnosti in reproduciranje in trajno fiksacijo del v vseh oblikah;
  • Nadaljnje razširjanje vsebin (distribuiranje) in pravico dajanja v najem;
  • Pravico predelave, predvsem v obsegu, ki je nujen zaradi tehnološko-tehničnih posebnosti javne priobčitve in reproduciranja posnetkov in trajne fiksacije posnetkov na nosilec in predelave, ki so v skladu z zahtevami namena uporabe posnetkov (na primer estetske in umetniške predelave, predelave za namen reklamiranj, posredovanja preko novih oblik medijev), ki pa ne smejo spravljati oseb na posnetkih v napačno luč ali jih smešiti ali drugače kakorkoli prekomerno posegati v njihove pravice, v skladu z namenom pridobitve vsebin.

Uporabnik, ki družbi Kreativna Pika d.o.o posreduje fotografije, avdio in/ali video posnetke zagotavlja, da s snemanjem, pošiljanjem in objavo navedenih vsebin ne krši nikakršnih pravic oseb, ki se nahajajo na fotografijah in da ima pravico izkoriščati osebnostne pravice v vsebinah, ki jih dostavlja. Uporabnik se v primeru objave fotografije, avdio in/ali video posnetka odpoveduje vsem zahtevkom, ki bi sledili iz uporabe fotografije in/ali posnetka v skladu s temi splošnimi pogoji uporabe.

Uporabnik, ki družbi Kreativna Pika d.o.o. posreduje vsebine zagotavlja, da se s snemanjem, pošiljanjem in objavo vsebin ne propagira katerekoli vsebine in/ali dejavnosti, ki je v nasprotju z veljavno zakonodajo, javnim redom, moralo in/ali temi splošnimi pogoji uporabe, in da ne predstavljajo groženj, slabšalnega, poniževalnega ali žaljivega načina izražanja.

Za nespoštovanje navedenih določil nosi uporabnik polno odškodninsko odgovornost do Kreativne Pike, drugih uporabnikov in tretjih oseb, prav tako pa tudi morebitno kazensko odgovornost. Uporabnik, ki družbi Kreativna Pika posreduje vsebine, jamči in odškodninsko odgovarja, da na Kreativno Piko zakonito prenaša vse pravice dogovorjene v teh splošnih pogojih uporabe in da sme Kreativna Pika v skladu s splošnimi pogoji uporabe izvrševati svoje pravice, ne da bi s tem protipravno posegel v pravice ali interese tretjih oseb. Uporabnik tudi zagotavlja, da Kreativna Pika ne bo deležna nikakršnih zahtevkov v zvezi s katerokoli pravico, ki bi bila morda lahko kršena ob uporabi vsebin v skladu s temi splošnimi pogoji uporabe. Uporabnik tudi civilno pravno jamči, v primeru, če pride do uveljavljanja pravic zoper Kreativno Piko in druge uporabnike ali nosilce pravic in je dolžan povrniti v takem primeru v celotnem obsegu škodo, vključno z odvetniškimi stroški ter vsemi drugimi stroški in kaznimi. Uporabnik je v primeru uveljavljanja pravic tretjih oseb na poslanih vsebinah zoper Kreativno Piko in druge uporabnike ali nosilce pravic zavezan tudi na lastne stroške vstopiti v vse spore in postopke, ki se začnejo in vodijo na tej podlagi zoper Kreativno Piko in/ali druge zakonite uporabnike in/ali nosilce pravic na poslanih vsebinah in jih voditi in poskrbeti za zaščito interesov Kreativne Pike in drugih zakonitih uporabnikov in nosilcev pravic.

Za vsebino objave je v celoti in izključno odgovoren uporabnik, ki družbi Kreativna Pika d.o.o. posreduje vsebine (resničnost navedb, uporaba avtorskih del in predmetov sorodnih pravic, sklicevanje na osebe ali ustanove in podobno).

Dodaj komentar

Pogoji komentiranja

Slovenski knjižni jezik je samo naš, zato ga cenimo. Na Ovtar24.si želimo vzpodbujati njegovo rabo, zato vas naprošamo, da vaš komentar podate v slovenskem knjižnem jeziku. Pri tem sledite tudi načelom kakovostnega komentiranja.

Komentarji ne odražajo stališča uredniške politike Ovtar24.si. Pozivamo vas k strpni in argumentirani razpravi brez sovražnega govora.

Po Kazenskem zakoniku KZ-1 je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti ter za grožnjo, da bo napadel življenje ali telo druge osebe. Ovtar24.si bo v primeru obrazložene zahteve državnih organov, ki temelji na zakonski podlagi, podatke o komentatorjih, s katerimi razpolagamo, tem tudi posredoval.

Pošlji

Ovtar24.si

Kraigherjeva ulica 4a
2230 Lenart v Slov. goricah
08 200 44 53
urednik@ovtar24.si
O nas
Ostalo

Izvedbo spletnega portala je podprla fundacija Journalismfund Europe Local Media for Democracy.

Image

Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije medijskega portala Ovtar24.si NE sofinancira.